ข้อมูลทั่วไป

          โรงพยาบาลสตูล เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนังงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 186 เตียง  มีเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 13.40 ตารางวา  ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 27001 เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ HA (Hospital Accreditation) Reaccredit 3 เพื่อพัฒนามิติสุขภาพแบบองค์รวมเชื่อมโยงเครือข่าย โดยเป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

 

อาณาเขต