โรงพยาบาลสตูล เป็นสุขศาลาชั้น 1 ได้รับโอนจากกรมอนามัย เมื่อ พ.ศ. 2493 เปิดรับบริการผู้ป่วยนอก ที่สุขศาลา และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสตูล รับคนไข้สามัญ 25 เตียง และเปิดอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2496 และโรงพยาบาลสตูล เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 186 เตียง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 13.40 ตารางวา มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 891 คน (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ) โรงพยาบาลสตูล เปิดให้บริการ การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิแก่ผู้ป่วย ทุกระดับ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จักษุ-โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ รังสีวิสัญญี ทันตกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว บริการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency Unit) บริการดูแลผู้ป่วยหนัก ( ICU) บริการดูแลทารกแรกคลอด (Newborn Unit) บริการกายภาพบำบัด (Physical Therapy Unit) บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile Clinic) บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ( Home Health Care) บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Ambulance Unit) บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Unit) บริการคลังเลือด (Blood Bank) แพทย์แผนไทย บริการเอ็กซเรย์วินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องถ่ายภาพคลื่นความถี่สูง (Ultrasonography) เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพอวัยวะภายใน (Fluoroscopy) บริการหน่วยไตเทียม เปลี่ยนมา text respond มาเช็ค เท่ากับข้อความนั้นมั้ย ให้ css ตามสีที่ต้องการ