ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ  วันที่ 17 มีนาคม 2566

 ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์รายการวัสดุทางศัลยกรรมกระดูกข้อเข่าเทียม จำนวน 2 รายการ วันที่ 9 มีนาคม 2566

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ให้รายละเอียดภาพสูง ชนิด 4 K วันที่ 9 มีนาคม 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

             - แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565

             - แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

             - แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565

             - แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566

             - แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ฺ 2566

             - แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566