ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ลงวันที่ 21/9/66 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ  15 กย 66

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ลงวันที่ 14 กย 66

ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก  ลงวันที่ 8 กย 66

 ประกาศผู้ชนะเสนอ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการน้ำยาซักผ้า  8 กย 66

 ประกาศผู้ชนะเสนอ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการแก๊สหุงต้ม  8 กย 66

ประกาศผู้ชนะเสนอรารา ซื้อออกซินเจนเหลวโดยวิธีคัดเลือก  ลงวันที่ 8 กย 66 

ประกาศผู้ชนะเสนอรารา เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์  ลงวันที่ 28กย66 

 ประกาศโรงพยาบาลสตูล เรื่อง ประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลสตูล    

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ  4กย 66

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  28สค 66

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI)  28สค 66

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ  25สค 66

 ประกาศราคากลาง วัสดุทางศัลยกรรมกระดูก ข้อเข่าเทียม 2 รายการ  10 สค 66 

 ประกาศราคากลาง เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บ และรับส่งภาพ  7 สค 66 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  7 สค 66

 ประกาศราคากลางวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการแก๊สหุงต้ม  3 สค 66

 ประกาศราคากลางรายการวัสดุงานบ้านงานครัว รายการน้ำยาซักผ้าผู้ป่วย  27 กค 66

 ประกาศราคากลางรายการออกซิเจนเหลวทางการแพทย์  25 กค 66

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567  จ้างติดตั้งระบบผลิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ 24 กค 66

 ประกาศราคากลางเช่าระบบเครือข่ายและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (Renovate Network) จำนวน 1 ระบบ  21 กค 66

 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ  21 กค 66

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 วัสดุทางการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน  2  รายการ  20 กค66

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 วัสดุทางศัลยกรรมกระดูกข้อเข่าเทียม จำนวน  2  รายการ  13 กค6

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 จ้างเหมาบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจวัดควาหนาแน่นของกระดูก  7 กค 66  

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการแก๊สหุงต้ม  7 กค 66  

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 วัสดุงานบ้านงานครัวน้ำยาซักผ้าผู้ป่วย  7 กค 66  

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์  7 กค 66  

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  7 กค 66 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 เช่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  7 กค 66  

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 เช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบจัดเก็บ  7 กค 66 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีพร้อมระบบจัดเก็บ  7 กค 66 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  7 กค 66

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 จ้างเหมาบริการขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ   7 กค 66

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 จ้างเหมาบริการขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ   7 กค 66

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   3 กค 66

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ  วันที่ 9 มิถุนายน 2566 

 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ  23 มิถุนายน 2566

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 12 รายการ  20 มิถุนายน 2566

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ  วันที่ 17 มีนาคม 2566

 ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์รายการวัสดุทางศัลยกรรมกระดูกข้อเข่าเทียม จำนวน 2 รายการ วันที่ 9 มีนาคม 2566

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ให้รายละเอียดภาพสูง ชนิด 4 K วันที่ 9 มีนาคม 2566

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

 รายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

             - แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565

             - แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

             - แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565         

             - แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566

             - แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ฺ 2566

             - แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566

             - แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566

            - แบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566

            - แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566