MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกําหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทา

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

นโยบายของผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงานและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

-รายงานผลการดำเนินงาน

17.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

 -รายงานผลการดำเนินงาน

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

    พ.ศ.2560และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) 

  - แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565

  - แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

  - แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565

  - แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566

  - แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ฺ 2566

  - แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566

  - แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566

  - แบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566

  - แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566

  - แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566

  - แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566

  - แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด
     2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
     2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร

    ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน

การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ไตรมาสที่ 1

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565

แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

 แบบ สขร. 1 เดือนมกรคม 2566

 แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

  - แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566

  - แบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566

- แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

  - แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566

  - แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566

  - แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    ที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล

    ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมและร่วมขับเคลื่อนจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    และมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมาก

ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 2 รอบสอง ของปีงบประมาณ .. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

มีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

- รอบสอง ของปีงบประมาณ .. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ของปีงบประมาณ .. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

มีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

- รอบแรก ของปีงบประมาณ .. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง

และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทําผิดวินัย

 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม

และการมีวินยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทําผิดวินัยและมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกอบด้วย

1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม

2. โครงการอบรม

 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง

    และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินยั รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทําผิดวินัย

 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย

รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทําผิดวินัยและมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

 รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง

และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินยั รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทําผิดวินัย

 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม สถานที่

จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

คู่มือการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4

 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม

ในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 มีหลักฐานการการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงาน

 1.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการและมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 โครงการ/กิจกรรม

 มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน)

 มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาร่วมดําเนินการ ตามภารกิจที่เลือก(มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน)

รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก

ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

    ภาพกิจกรรมรับรางวัล

บันทึกข้อความรายงานที่ผู้บริหารลงนามรับทราบสั่งการและมีการขออนุญาต นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ“การป้องกันการรับสินบน”ที่เป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2หรือไตรมาสที่ 3

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในคําสั่งหรือประกาศหรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 มีคําสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

และระบุการกําหนดกลไกการกํากับติดตาม ในปีงบประมาณ .. 2566 

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

 มีบันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกํากับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

มีรายงานสรุปผลการกํากับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ .. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข .. 2564

 บันทึกรับทราบรายงานและอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

 แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565-2566

แบบฟอร์มเผยแพร่เกณฑ์จริยธรรมฯและรายงานการประเมินฯแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แนวทางการยืมใช้พัสดุ (ประเภทใช้คงรูป) โรงพยาบาลสตูล

แนวทางการยืมใช้พัสดุ (ประเภทใช้สิ้นเปลือง) โรงพยาบาลสตูล

หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการยืมใช้พัสดุโรงพยาบาลสตูล

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  บันทึกข้อความนำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันปรมปรามการทุจริตและประพฤตอมิชอบปีงบ 2566

  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสตูลปีงบประมาณ2566

  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี งบ 2566

  บันทึกข้อความนำเสนอแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบ 2566 

  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรมมโรงพยาบาลสตูล

  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบ 2566

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสตูล 

 

MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2

1.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ประจําปีงบประมาณ .. 2566 (รอบ 6 เดือน)

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

และมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

หน่วยงานต้องนํา link วางในระบบ MITAS

  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน

ประจําปีงบประมาณ .. 2566 (รอบ 6 เดือน)

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต้องนํา link วางในระบบ MITAS

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ประจําปีงบประมาณ .. 2566 (รอบ 12 เดือน)

 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

และมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

หน่วยงานต้องนํา link วางในระบบ MITAS

  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน

ประจําปีงบประมาณ .. 2566 (รอบ 12 เดือน)

 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต้องนํา link วางในระบบ MITAS

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อย่างเป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2

บันทึกข้อความขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการประชุมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

และมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

และมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามประกาศและมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจน

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

    รอบ 6 เดือน และมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

 รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับปรับปรุง)พ.ศ.2565

อบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

   กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

 - บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

- โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

   (Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุง)พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงา

 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

และมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 รายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบาย

ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์3 ฉบับของผู้บริหารสูงสุด

    และมีการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด (จํานวน 3 ฉบับ)

กิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดําเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน

มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และ

รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

    ในการทํางานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทํางานของหน่วยงาน

    และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทํางานของ

    หน่วยงานและมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบการรายงานการกํากับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

    หรือคุกคามทางเพศในการทํางานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กําหนดดําเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4

    ผ่านระบบ Google Forms และมีการขออนุญาตนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 รายงานการกํากับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของหน่วยงาน

    ที่พิมพ์สําเนาคําตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ นําขึ้นเผยแพร่ 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน