user.jpg admin.jpg 
มกราคม 2564
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
 4
    
 5
    
6
 7
    
 8
    
9
10
 11
      
 12
      
13
 14
      
 15
        
16
17
 18
          
19
 20
  
 21
        
 22
  
23
24
 25
        
 26
          
 27
        
 28
      
 29
      
30
31
-
-
-
-
-
-
 
 
 
: อนุมัติ : รออนุมัติ : ไม่อนุมัติ
     
รายการประชุมเดือนนี้..   :: วันที่ 01   เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานการบริการเครือข่ายสุขภาพสาขาไตจังหวัดสตูล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 01   เรื่อง ประชุมเวชระเบียน   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 02   เรื่อง conference การจัดการงารก่อสร้าง/ปรับปรุงหอผู้ป่วยและห้องทันตกรรม   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 02   เรื่อง ประชุมจัดสรรประกันสังคม   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 03   เรื่อง ความก้าวหน้างบสอยเพิ่มเติม   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 03   เรื่อง ทีมนำ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 03   เรื่อง คณะกรรมการสารสนเทศ   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 04   เรื่อง ซ้อมแผนอุบัติภัยด้านสารสนเทศ   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 05   เรื่อง IV CARE DURING COVID-19   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 05   เรื่อง อาเซียน   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 09   เรื่อง ประชุมทีมนำ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 09   เรื่อง ประชุมรายงานความก้าวหน้างาน UM   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 10   เรื่อง การพัฒนาคุณภาพช่วงเวลาวิกฤติ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 10   เรื่อง ระบบยา   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 11   เรื่อง ชี้แจงโครงการเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านแบบบูรการอย่างยั่งยืน    ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 12   เรื่อง ประชุมcare manager อ.เมือง   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 17   เรื่อง อบรมให้ความรู้เรื่องแนวคิดการพยาบาลและแนวทางการเยี่ยมบ้านเพื่อดำเนินงานดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในเครือข่ายอำเภอเมืองสตูล   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 18   เรื่อง ชมรมผู้สูงอายุ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 18   เรื่อง พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยCOPD Asthma เครือข่ายจังหวัดสตูล   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 24   เรื่อง กิจกรรมวันไตโลก   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 24   เรื่อง กิจกรรมวันไตโลก   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 24   เรื่อง กิจกรรมวันไตโลก   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 30   เรื่อง เตรียมห้องประชุม   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 31   เรื่อง เลี้ยงส่งรองแพทย์   ห้องแก้วโกเมน.....
ควรใช้ browser chrome หรือ firefox ในการแสดงผล
พัฒนาโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
พัฒนาต่อโดย กลุ่มงานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตูล
เข้าสู่ระบบจองห้องประชุม
 
username :

password :

  
Admin Only
 
username :

password :