user.jpg admin.jpg 
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
 2
      
 3
    
 4
      
 5
  
 6
      
7
8
 9
        
 10
        
 11
          
 12
    
 13
      
14
15
 16
          
17
 18
  
19
20
21
22
 23
    
24
 25
  
 26
      
 27
    
28
29
 30
          
-
-
-
-
-
 
 
 
: อนุมัติ : รออนุมัติ : ไม่อนุมัติ
     
รายการประชุมเดือนนี้..   :: วันที่ 02   เรื่อง บำบัดยาเสพติด   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 02   เรื่อง จัดห้องประชุมเพื่อเตรียมงานวันถัดไป   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 02   เรื่อง ทบทวนรายการยาที่มีอัตราการใช้และมูลค่าสูง   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 03   เรื่อง รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 03   เรื่อง เปิดซองรายการ เช่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 04   เรื่อง ปรับปรุงงห้องประชุม   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 04   เรื่อง เปิดซองรายการ เช่าระบบเครือข่าย   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 04   เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสตูล   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 05   เรื่อง เซ็นสัญญาพนักงานราชการ   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 06   เรื่อง การคัดกรองDown sindrom   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 06   เรื่อง โครงการแม่วัยรุ่นคลอดครบกำหนดได้ด้วยการฝากครรภ์คุณภาพ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 06   เรื่อง EOC   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 09   เรื่อง บำบัดยาเสพติด   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 09   เรื่อง เลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 09   เรื่อง ประชุมงานส่งเสริมสุขภาพ ระดับคปสอ.เมืองสตูล   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 09   เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าข้อเสนอแนพะ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 10   เรื่อง จัดห้องประชุมเพื่อเตรียมงานวันถัดไป   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 10   เรื่อง เปิดซองรายการ เช่าระบบเครือข่าย   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 10   เรื่อง สอบเทียบเครื่องมือแพทย์   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 10   เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานกรรมการบริหารหน่วยไตเทียม   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 11   เรื่อง ประชุม สรุปผลการซ้อมแผนโรคระบาด   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 11   เรื่อง รับคณะแพทย์ มอ.   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 11   เรื่อง รับคณะแพทย์ มอ.(รับประทานอาหารเที่ยง)   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 11   เรื่อง รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากมูลนิธิชัยพัฒนา   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 11   เรื่อง สอบเทียบเครื่องมือแพทย์   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 12   เรื่อง ความเสี่ยง   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 12   เรื่อง สอบเทียบเครื่องมือแพทย์   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 13   เรื่อง ประชุมวิชาการไอซี   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 13   เรื่อง ความเสี่ยง   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 13   เรื่อง สอบเทียบเครื่องมือแพทย์   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 16   เรื่อง บำบัดยาเสพติด   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 16   เรื่อง ประชุมวิชาการไอซี   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 16   เรื่อง AIAเยี่ยมสำรวจ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 16   เรื่อง ประชุมทีมนำ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 16   เรื่อง อบรม เชื้อดิ้อยาระดับโมเลกุล   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 18   เรื่อง ประชุมงบสอย   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 23   เรื่อง บำบัดยาเสพติด   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 23   เรื่อง เปิดซอง   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 25   เรื่อง PCT ศัลย์   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 26   เรื่อง ชมรมผู้สูงอายุ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 26   เรื่อง ประชุม ICC   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 26   เรื่อง ประชุมคืนข้อมูลและพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 27   เรื่อง ประชุมวิชาการไอซี   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 27   เรื่อง ติดตามแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 30   เรื่อง บำบัดยาเสพติด   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 30   เรื่อง ประชุมองค์กรพยาบาล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 30   เรื่อง ติดตามแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 30   เรื่อง ประชุมงานส่งเสริมสุขภาพ   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 30   เรื่อง ประชุมร่วมงานซ่อมบำรุงกับงานพัสดุ   ห้องไพลิน.....
ควรใช้ browser chrome หรือ firefox ในการแสดงผล
พัฒนาโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
พัฒนาต่อโดย กลุ่มงานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตูล
เข้าสู่ระบบจองห้องประชุม
 
username :

password :

  
Admin Only
 
username :

password :