user.jpg admin.jpg 
พฤศจิกายน 2565
อา
พฤ
-
-
 1
    
 2
    
 3
    
 4
      
5
6
 7
      
 8
        
 9
      
 10
  
 11
    
12
13
 14
    
 15
    
 16
      
 17
          
 18
        
19
20
 21
      
 22
      
 23
    
 24
        
 25
        
26
27
 28
      
 29
        
 30
        
-
-
-
 
 
 
: อนุมัติ : รออนุมัติ : ไม่อนุมัติ
     
รายการประชุมเดือนนี้..   :: วันที่ 01   เรื่อง คลินิกทางเดินปัสสาวะ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 01   เรื่อง การใช้งานระบบ telemed โรงพยาบาลสตูล(รบกวนยืนยันอีกครั้ง)   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 02   เรื่อง ความเสี่ยง 2P   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 02   เรื่อง กรรมการบริหาร   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 03   เรื่อง ประชุมเฉพาะกิจCohort ward   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 03   เรื่อง ทบทวนอุบัติการผู้ป่วยตกเตียง   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 04   เรื่อง การจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 04   เรื่อง ประชุมควบคุมภายในกระทรวงสาธารณสุข   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 07   เรื่อง ประชุมผ่านระบบ webex   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 07   เรื่อง คลินิกทางเดินปัสสาวะ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 08   เรื่อง ประชุมผ่านระบบ webex   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 08   เรื่อง คลินิกทางเดินปัสสาวะ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 08   เรื่อง คณะกรรมการจริยธรรม   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 08   เรื่อง ประชุมฝ่ายกลุ่มงานเวชกรรมสังคม   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 09   เรื่อง นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 09   เรื่อง นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 09   เรื่อง คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 10   เรื่อง นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 11   เรื่อง ซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 11   เรื่อง นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 14   เรื่อง คลินิกทางเดินปัสสาวะ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 14   เรื่อง นำเสนอรายงานความก้าวหน้า   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 15   เรื่อง คลินิกทางเดินปัสสาวะ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 15   เรื่อง นำเสนอความก้าวหน้า   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 16   เรื่อง การดำเนินงานอาชีวอนามัย​ ประชุม16-18​ พย.65   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 16   เรื่อง นำเสนอSAR ตอน 4   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 16   เรื่อง ป้องกันไข้เลือดออก   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 17   เรื่อง การดำเนินงานอาชีวอนามัย   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 17   เรื่อง PTC คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดด้านยา และเสนอยาเข้า-ออก    ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 17   เรื่อง นำเสนอSAR ตอน 4   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 17   เรื่อง ประชุมฝ่ายกลุ่มงานเวชกรรมสังคม   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 17   เรื่อง ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สตูล   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 18   เรื่อง การดำเนินงานอาชีวอนามัย   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 18   เรื่อง นำเสนอSAR ตอน 4   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 18   เรื่อง คณะทำงาน service plan สาขา โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 18   เรื่อง ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 21   เรื่อง คลินิกทางเดินปัสสาวะ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 21   เรื่อง เปิดซองครุภัณฑ์การแพทย์   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 21   เรื่อง ความเสี่ยง 2P   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 22   เรื่อง คลินิกทางเดินปัสสาวะ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 22   เรื่อง คณะกรรมการ ENV   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 22   เรื่อง HA ปฐมภูมิ   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 23   เรื่อง ป้องกันไข้เลือดออก ในรพ.สตูล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 23   เรื่อง คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 24   เรื่อง ประชุมคณะกรรมการicc   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 24   เรื่อง ประชุมหน่วยงาน พัฒนาทรัพฯ   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 24   เรื่อง นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ (รอบที่ 2) เวชกรรม,LAB,X-ray, IM,I-2   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 24   เรื่อง เปิดซอง   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 25   เรื่อง ความปวดคือสัญญาณชีพที่ 5 (Pain)   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 25   เรื่อง นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ (รอบที่2) ENV,โภชนศาสตร์,เวชระเบียน,PCT   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 25   เรื่อง โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 25   เรื่อง Drug catalog รพ.สต.   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 28   เรื่อง คลินิกทางเดินปัสสาวะ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 28   เรื่อง นำเสนอSAR ตอน 4   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 28   เรื่อง ประชุมคณะกรรมการ MCH bord   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 29   เรื่อง คลินิกทางเดินปัสสาวะ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 29   เรื่อง นำเสนอSAR ตอน 4   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 29   เรื่อง คณะกรรมการองค์กรพยาบาล   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 29   เรื่อง จัดเวรแพทย์   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 30   เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 โดยสปสช.เขต12   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 30   เรื่อง ประชุมทีมนำ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 30   เรื่อง ความเสี่ยง   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 30   เรื่อง การเขียนโครงการเชิงเหตุผลสัมพันธ์   ห้องไพลิน.....
ควรใช้ browser chrome หรือ firefox ในการแสดงผล
พัฒนาโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
พัฒนาต่อโดย กลุ่มงานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตูล
เข้าสู่ระบบจองห้องประชุม
 
username :

password :

  
Admin Only
 
username :

password :