user.jpg admin.jpg 
สิงหาคม 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
 1
  
 2
  
3
4
 5
    
 6
      
 7
      
 8
      
 9
    
10
11
12
 13
  
 14
    
 15
  
 16
      
 17
  
18
 19
  
 20
      
 21
        
 22
    
 23
      
24
25
 26
  
 27
      
 28
      
 29
    
 30
    
31
 
 
 
: อนุมัติ : รออนุมัติ : ไม่อนุมัติ
     
รายการประชุมเดือนนี้..   :: วันที่ 01   เรื่อง ถอดบทเรียน (พยาบาล)   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 02   เรื่อง ประชุมทีมด่านหน้า   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 05   เรื่อง กลุ่มจิต สังคม บำบัด    ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 05   เรื่อง สอบพนักงานช่วยการพยาบาล   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 06   เรื่อง ประชุม HPT   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 06   เรื่อง นำเสนอนิเทศ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 06   เรื่อง สอบสัมภาษพนักงานช่วยการพยาบาล   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 07   เรื่อง โครงการพัฒนาการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ปีงบประมาณ 2562   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 07   เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 07   เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสตูล   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 08   เรื่อง สืบหาข้อเท็จจริง    ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 08   เรื่อง ประชุมวิจัย   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 08   เรื่อง ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 09   เรื่อง ประชุมวิจัย   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 09   เรื่อง ประชุมติดตามงานHA   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 13   เรื่อง โปรแกรม ERP   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 14   เรื่อง ซ้อมแผนโรคไข้ตะวันออกกลาง   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 14   เรื่อง งบลงทุน   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 15   เรื่อง ชมรมผู้สูงอายุ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 16   เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินคลินิก YFYH รพ.สตูล   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 16   เรื่อง รับตรวจเยื่ยมจากสำนักปลัดกระทรวงการคลัง   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 17   เรื่อง การเขียนแบบประเมินตนเอง   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 19   เรื่อง กลุ่มจิต สังคม บำบัด    ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 20   เรื่อง การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในจังหวัดสตูล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 20   เรื่อง ประชุมคณะทีมขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญาหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 21   เรื่อง โรงพยาบาลปลอดบุหรี่   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 21   เรื่อง Service plan สูติ   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 21   เรื่อง ประชุมผู้รับผิดชอบงาน NCD คปสอ.เมืองสตูล   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 22   เรื่อง การส่งต่อทำหัตถการต่อเนื่องในรสต.   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 23   เรื่อง สอบจพ.พัสดุ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 23   เรื่อง สอบพนักงานจัดเก็บเอกสาร   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 26   เรื่อง กลุ่มจิต สังคม บำบัด    ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 27   เรื่อง องค์กรพยาบาล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 28   เรื่อง ประชุม ICC   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 28   เรื่อง โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 29   เรื่อง สอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้   ห้องทับทิม.....
ควรใช้ browser chrome หรือ firefox ในการแสดงผล
พัฒนาโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
พัฒนาต่อโดย กลุ่มงานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตูล
เข้าสู่ระบบจองห้องประชุม
 
username :

password :

  
Admin Only
 
username :

password :