user.jpg admin.jpg 
สิงหาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
 3
  
 4
      
 5
          
 6
        
 7
          
8
9
 10
      
 11
        
12
 13
      
 14
    
15
16
 17
    
 18
        
 19
      
 20
    
 21
  
22
23
24
25
 26
    
 27
    
 28
  
29
30
31
-
-
-
-
-
 
 
 
: อนุมัติ : รออนุมัติ : ไม่อนุมัติ
     
รายการประชุมเดือนนี้..   :: วันที่ 03   เรื่อง ตรวจสมรรถภาพร่างกาย   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 04   เรื่อง ตรวจสมรรถภาพร่างกาย   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 04   เรื่อง โครงการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 04   เรื่อง จัดทำแผนปฏฺบัติการโรงพยาบาลสตูล ประจำปี 2564   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 05   เรื่อง ตรวจสมรรถภาพร่างกาย   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 05   เรื่อง โครงการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 05   เรื่อง ประชุมทีม Set OR   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 05   เรื่อง จัดทำแผนปฏฺบัติการโรงพยาบาลสตูล ประจำปี 2564   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 05   เรื่อง ประชุมทีมPCTศัลยกรรม ทบทวนการส่งผ่าตัด   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 06   เรื่อง ตรวจสมรรถภาพร่างกาย   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 06   เรื่อง พัฒนาศักยภาพเชิงบวกกับความเขมแข็งทางใจ   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 06   เรื่อง นำเสนอระบบการสั่งการทางไกล   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 06   เรื่อง ระบบการสั่งการทางไกล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 07   เรื่อง ตรวจสมรรถภาพร่างกาย   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 07   เรื่อง พัฒนาศักยภาพเชิงบวกกับความเขมแข็งทางใจ   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 07   เรื่อง คณะกรรมการ HRD   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 07   เรื่อง งานวิจัยบุหรี่   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 07   เรื่อง การบันทึกข้อมุล ODS   ห้องมรกต.....  :: วันที่ 10   เรื่อง ทำแผนพัฒนาตาข้อเวนอแนะ (ตอน1)   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 10   เรื่อง PCT ortho   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 10   เรื่อง จัดทำแผนปฏฺบัติการโรงพยาบาลสตูล ประจำปี 2564   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 11   เรื่อง จัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ตอนที่ 3   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 11   เรื่อง ยื่นซองร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและกาแฟสด   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 11   เรื่อง จัดทำแผนปฏฺบัติการโรงพยาบาลสตูล ประจำปี 2564   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 13   เรื่อง สอบคัดเลืกลูกจ้าง   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 13   เรื่อง งานบริหารทั่วไป   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 13   เรื่อง ความเสี่ยง   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 14   เรื่อง งานบริหารทั่วไป   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 14   เรื่อง ทบทวนอุบัติการณ์ แนวทางIC การใช้อุปกรณ์ต่างๆ   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 17   เรื่อง ตรวจสมรรถภาพร่างกาย   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 17   เรื่อง ทีม Audit พัฒนาคุณภาพบริการ กลุ่มการพยาบาล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 18   เรื่อง ตรวจสมรรถภาพร่างกาย   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 18   เรื่อง ทีมนำ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 18   เรื่อง งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 19   เรื่อง ตรวจสมรรถภาพร่างกาย   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 19   เรื่อง กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ หัวข้อ เป้าหมายชีวิตใหม่    ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 19   เรื่อง คณะกรรมการ HRD   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 20   เรื่อง อาชีวเวชกรรม   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 20   เรื่อง กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ หัวข้อ เป้าหมายชีวิตใหม่    ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 21   เรื่อง ตรวจสมรรถภาพร่างกาย   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 26   เรื่อง ประชุมสัญจรการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ในประชากรทุกกลุ่มวัย   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 27   เรื่อง โครงการวิชาการจิตเวช   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 27   เรื่อง ความเสี่ยง   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 28   เรื่อง โครงการวิชาการจิตเวช   ห้องแก้วโกเมน.....
ควรใช้ browser chrome หรือ firefox ในการแสดงผล
พัฒนาโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
พัฒนาต่อโดย กลุ่มงานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตูล
เข้าสู่ระบบจองห้องประชุม
 
username :

password :

  
Admin Only
 
username :

password :