user.jpg admin.jpg 
ธันวาคม 2562
อา
พฤ
1
 2
      
 3
            
 4
      
5
 6
    
7
8
 9
      
10
 11
    
 12
      
 13
  
14
15
 16
    
 17
  
 18
        
 19
      
 20
    
21
 22
  
 23
    
 24
  
 25
  
 26
    
 27
  
 28
  
29
 30
  
31
-
-
-
-
 
 
 
: อนุมัติ : รออนุมัติ : ไม่อนุมัติ
     
รายการประชุมเดือนนี้..   :: วันที่ 02   เรื่อง ประชุมอบรมfammed    ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 02   เรื่อง กลุ่มจิต สังคม บำบัด    ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 02   เรื่อง อบรมวิชาการสูตินรีเวช   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 03   เรื่อง ประชุมคณะทำงาน HPT   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 03   เรื่อง ชี้แจง 5 ส.   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 03   เรื่อง เปิดซองครุภัณฑ์การแพทย์   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 03   เรื่อง เตรียมความพร้อมรับ HA   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 03   เรื่อง อบรมวิชาการสูตินรีเวช   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 03   เรื่อง เตรียมความพร้อมรับ HA   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 04   เรื่อง คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสตูล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 04   เรื่อง ตรวจประเมิน ITจากมอ.   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 04   เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรม   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 06   เรื่อง คณะกรรมการ HRD   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 06   เรื่อง เตรียมงานคัดกรอง 3 มะเร็ง   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 09   เรื่อง กลุ่มจิต สังคม บำบัด    ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 09   เรื่อง คัดกรอง 3 มะเร็ง   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 09   เรื่อง คัดกรอง 3 มะเร็ง   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 11   เรื่อง ประชุม​HRD   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 11   เรื่อง Rm   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 12   เรื่อง ประชุมการจัดการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเป้าหมาย เขต อ.เมือง จ.สตูล   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 12   เรื่อง ประชุม ITA   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 12   เรื่อง ทบมวนการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 13   เรื่อง ประชุมผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข คปสอ.เมืองสตูล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 16   เรื่อง ตรวจเยี่ยมระบบยา   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 16   เรื่อง กลุ่มจิต สังคม บำบัด    ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 17   เรื่อง คณะทำงานจริยธรรม   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 18   เรื่อง Mini CQI.- HPH   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 18   เรื่อง ความเสี่ยง   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 18   เรื่อง พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 18   เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยอบัติภัยหมู่และการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาสตูล ปีงบประมาณ2562   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 19   เรื่อง จัดโครงการ Mini CQI   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 19   เรื่อง การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการสำหรับ รพ.สต   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 19   เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 20   เรื่อง ผู้ตรวจเขต 12    ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 20   เรื่อง จัดโครงการ Mini CQI   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 22   เรื่อง รายงานความก้าวหน้า Risk register   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 23   เรื่อง กลุ่มจิต สังคม บำบัด    ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 23   เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัตภัยหมู่ (สรุปโครงการ)   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 24   เรื่อง ประชุมองค์กรพยาบาล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 25   เรื่อง จัดสถานที่งานปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 26   เรื่อง สำนักงาน ปกส.   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 26   เรื่อง ปีใหม่สูงอายุ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 27   เรื่อง ซ้อมนำเสนอรับ reaccredit3   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 28   เรื่อง ซ้อมนำเสนอรับ reaccredit3   ห้องแก้วโกเมน.....
ควรใช้ browser chrome หรือ firefox ในการแสดงผล
พัฒนาโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
พัฒนาต่อโดย กลุ่มงานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตูล
เข้าสู่ระบบจองห้องประชุม
 
username :

password :

  
Admin Only
 
username :

password :