แบบฟอร์มกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

 

1. แบบฟอร์มใบลา

2. แบบขอมีบัตรประจำตัว จนท.รัฐ

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4. แบบฟอร์ม Job Description

5. แบบฟอร์มลาออกจากราชการ

6. แบบฟอร์มขอย้าย

7. แบบฟอร์มขอรับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร

8. แบบใบระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย

9. สัญญาจ้าง

10. แบบฟอร์มอื่นๆ