ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

  1. ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศแผนงบเงินกู้ปีงบประมาณ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ 25กพ64
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน7รายการ งบเงินกู้โควิด 28มย64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ งบเงินกู้โควิท ปี 2564(11 พค 64)
ประกาศราคากลางปรับปรุงหอผู้ป่วย COVID-๑๙ งบเงินกู้โควิด -19 14 พค 64
1.ราคากลางโควิด 64
2.ราคากลางโควิด 64
3.ราคากลางโควิด 64
4.ราคากลางโควิด 64
5.ราคากลางโควิด 64
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 รายการ จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์ความเร็วสูง 4สค 64
ประกาศเผยแพร่แผนงบประมาณปี 2565 ปรับปรุงต่อเติมห้องแยกผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ 1กย.64
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 7 กย 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ 7กย64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 อาคารบำบัดรักษา 7 กย.64
ประกาศเผยแพร่ราคากลางปีงบประมาณ 2564 รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์ความเร็วสูง 5ตค64
ประกาศแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ 25 ตค.64
ประกาศราคากลางรายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแมเหล็กไฟฟ้า MRI 20 กย 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 23 กค.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MIR 10 พย 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมห้องแยกผู้ป่วย2 รายการ 12 พย.64
ประกาศราคากลาง อาคารบำบัดรักษาเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น 16 พย.64
แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 16 พย.64
แบบ ปปช.ราคากลางอาคารบำบัด
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาปีงบประมาณ 2565 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ 17 พย 64
ประกาศเผยแพร่ข้อมูล ประกาศผู้ชนะ 9ธค64
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี2564 จำนวน 74 โครงการ 16 ธค.64
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
ประกาศโรงพยาบาลสตูลว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
สขร.พัสดุ(ตค64-) งปม 65
สขร.พัสดุ(พย64) งปม 65
สขร.พัสดุ(ธค64) งปม 65
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม รพ.สต.ควนขันปี65
ประกาศผู้ชนะ รพ.สต.ควนขัน
ราคากลาง รพ.สต .วังพะเนียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่คอนกรีต ปรับปุรงที่จอดรถ และไฟแสงสว่าง รพ.สต.วังพะเนียด
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 2564
ประกาศขายฟิล์มเอ็กซเรย์ 2564
ประกาศแผนงบเงินกู้ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7รายการ 25กพ65
เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 2มีค65
ประกาศแผน งบเงินกู้ ปี2565 7มีค65
ราคากลางปาเต๊ะuc65 14 มีค65
TOR รพ.สต.ตำมะลัง 22 มีค 65
งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ตำมะลัง 22มีค65
ราคากลาง รพ.สต.ตำมะลัง 22มีค65
ประกาศราคากลาง งบเงินกู้ ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ 22 มีค 65
ประกาศผู้ชนะงบเงินกู้ ปี 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายกา 29 มีค 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (8/4/65) รพ.สต.ตำมะลัง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2564 ปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 20 เม.ย65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2565 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและอาคารจอดรถผู้ใช้ รพ.สต.บ้านใหม่ 28 เม.ย 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการแม่ข่าย ปีงบประมาณ 2565
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง 11พค65
ประกาศรายการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและอาการที่จอดรถผู้ใช้บริการ รพ.สต. บ้านใหม่ จำนวน 1 งาน 17พค2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารรองรับผู้ป่วย รพ.สต.คลองขุุด 20พค2565
ประกาศรายการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้า รพ.สต. ตันหยุงกลิง จำนวน1ราย
ประกาศรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอกห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและรั้ว รพ.สต.เกาะสาหร่ายจำนวน 1 งาน 6มิย 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา อาคาร คสล.6ชั้น โรงพยาบาลสตูล 1 หลัง 8มิย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้ารพ.สต.ตันหยงกลิง จำนวน 1 งาน 8มิย65
ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.ตันหยงโป จำนวน1งาน 9มิย65
ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน15 มิย 65
ประกาศราคากลาง แบบ บก.06รายการปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน15 มิย 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รพ.สต. เกาะสาหร่าย 20 มิย65
ประกาศผู้ชนะ รพ.สต.บ้านใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รพ.สต.ตันหยงโป 22/6/65
จดหมายนัดตรวจรับครุภัณฑ์27มิย65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI (เพิ่มเติม) 1กค65
แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศราคากลาง 1กค65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 6กค65
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 7กค65
รายละเอียดเอกสารแนบท้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบระบายอากาศ ER 8กค65
ประกาศเผยแพร่แผแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ 12กค65
ประกาศเผยแพร่แผนปี 2566 รายการ เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์ 1 ระบบ (Pacs) 12กค65
ประกาศเผยแพร่แผนปี 2566 รายการ จ้างเหมาบริการขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ 12กค65
ประกาศเผยแพร่แผนปี 2566 รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12กค65
ประกาศเผยแพร่แผนปี 2566 รายการ เช่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Disaster Recover) 12กค65
ประกาศเผยแพร่แผนปี 2566 รายการ จ้่างเหมาบริการตรวจมวลกระดูก 12กค65
ประกาศเผยแพร่แผนปี 2566 รายการ เช่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Renovete Network) 12กค65
ประกาศเผยแพร่แผนปี 2566 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ12 กค65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 19กค65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 รายการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วเครื่องไตเทียม 19กค65
ประกาศเผยแพร่แผนปีงบประมาณ 2566 รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ 19กค65
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์ผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
ประกาศราคากลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด 1 งาน 8สค65

************ เว็บไซต์อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงใหม่ค่ะ**************