ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

  1. ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศเผยแพร่แผนงบประมาณปี 2565 ปรับปรุงต่อเติมห้องแยกผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ 1กย.64
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 7 กย 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ 7กย64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 อาคารบำบัดรักษา 7 กย.64
ประกาศแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ 25 ตค.64
ประกาศราคากลางรายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแมเหล็กไฟฟ้า MRI 20 กย 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 23 กค.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MIR 10 พย 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมห้องแยกผู้ป่วย2 รายการ 12 พย.64
ประกาศราคากลาง อาคารบำบัดรักษาเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น 16 พย.64
แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 16 พย.64
แบบ ปปช.ราคากลางอาคารบำบัด

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาปีงบประมาณ 2565 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ 17 พย 64
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี2564 จำนวน 74 โครงการ 16 ธค.64
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
ประกาศโรงพยาบาลสตูลว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
สขร.พัสดุ(ตค64-) งปม 65
สขร.พัสดุ(พย64) งปม 65
สขร.พัสดุ(ธค64) งปม 65
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม รพ.สต.ควนขันปี65
ประกาศผู้ชนะ รพ.สต.ควนขัน
ราคากลาง รพ.สต .วังพะเนียด

 
     
************ เว็บไซต์อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงใหม่ค่ะ**************