ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

  1. ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศแผนงบเงินกู้ปีงบประมาณ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ 25กพ64
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน7รายการ งบเงินกู้โควิด 28มย64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ งบเงินกู้โควิท ปี 2564(11 พค 64)
ประกาศราคากลางปรับปรุงหอผู้ป่วย COVID-๑๙ งบเงินกู้โควิด -19 14 พค 64
1.ราคากลางโควิด 64
2.ราคากลางโควิด 64
3.ราคากลางโควิด 64
4.ราคากลางโควิด 64
5.ราคากลางโควิด 64
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 รายการ จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์ความเร็วสูง 4สค 64
ประกาศเผยแพร่แผนงบประมาณปี 2565 ปรับปรุงต่อเติมห้องแยกผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ 1กย.64
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 7 กย 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ 7กย64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 อาคารบำบัดรักษา 7 กย.64
ประกาศเผยแพร่ราคากลางปีงบประมาณ 2564 รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์ความเร็วสูง 5ตค64
ประกาศแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ 25 ตค.64
ประกาศราคากลางรายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแมเหล็กไฟฟ้า MRI 20 กย 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 23 กค.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MIR 10 พย 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมห้องแยกผู้ป่วย2 รายการ 12 พย.64
ประกาศราคากลาง อาคารบำบัดรักษาเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น 16 พย.64
แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 16 พย.64
แบบ ปปช.ราคากลางอาคารบำบัด
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาปีงบประมาณ 2565 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ 17 พย 64
ประกาศเผยแพร่ข้อมูล ประกาศผู้ชนะ 9ธค64
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี2564 จำนวน 74 โครงการ 16 ธค.64
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
ประกาศโรงพยาบาลสตูลว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
สขร.พัสดุ(ตค64-) งปม 65
สขร.พัสดุ(พย64) งปม 65
สขร.พัสดุ(ธค64) งปม 65
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม รพ.สต.ควนขันปี65
ประกาศผู้ชนะ รพ.สต.ควนขัน
ราคากลาง รพ.สต .วังพะเนียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่คอนกรีต ปรับปุรงที่จอดรถ และไฟแสงสว่าง รพ.สต.วังพะเนียด
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 2564
ประกาศขายฟิล์มเอ็กซเรย์ 2564
ประกาศแผนงบเงินกู้ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7รายการ 25กพ65
เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 2มีค65
ประกาศแผน งบเงินกู้ ปี2565 7มีค65
ราคากลางปาเต๊ะuc65 14 มีค65
TOR รพ.สต.ตำมะลัง 22 มีค 65
งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ตำมะลัง 22มีค65
ราคากลาง รพ.สต.ตำมะลัง 22มีค65
ประกาศราคากลาง งบเงินกู้ ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ 22 มีค 65
ประกาศผู้ชนะงบเงินกู้ ปี 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายกา 29 มีค 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (8/4/65) รพ.สต.ตำมะลัง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2564 ปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 20 เม.ย65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2565 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและอาคารจอดรถผู้ใช้ รพ.สต.บ้านใหม่ 28 เม.ย 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการแม่ข่าย ปีงบประมาณ 2565
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง 11พค65
ประกาศรายการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและอาการที่จอดรถผู้ใช้บริการ รพ.สต. บ้านใหม่ จำนวน 1 งาน 17พค2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารรองรับผู้ป่วย รพ.สต.คลองขุุด 20พค2565
ประกาศรายการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้า รพ.สต. ตันหยุงกลิง จำนวน1ราย
ประกาศรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอกห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและรั้ว รพ.สต.เกาะสาหร่ายจำนวน 1 งาน 6มิย 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา อาคาร คสล.6ชั้น โรงพยาบาลสตูล 1 หลัง 8มิย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้ารพ.สต.ตันหยงกลิง จำนวน 1 งาน 8มิย65
ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.ตันหยงโป จำนวน1งาน 9มิย65
ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน15 มิย 65
ประกาศราคากลาง แบบ บก.06รายการปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน15 มิย 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รพ.สต. เกาะสาหร่าย 20 มิย65
ประกาศผู้ชนะ รพ.สต.บ้านใหม่

************ เว็บไซต์อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงใหม่ค่ะ**************